نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دبير هيأت رئيسه پارك علم و فناوري يزد، خبر داد

به گفته دبير هيأت رئيسه پارك علم و فناوري يزد، به منظور ارتقاي سطح كيفي خدمات در مراكز رشد مقرر گرديد اعتبار مؤسسات مستقر در مراكز رشد با بيش از 65 درصد افزايش تا سقف 250.000.000 ريال پرداخت گردد.

به گزارش روابط عمومي پارك، مهندس شهرام شكوهي افزود: در همين راستا 10 درصد از مبلغ تخصيصي براي دوره پيش رشد بوده و ميزان بازپرداخت شركتهاي اين دوره نيز از صفر تا 50 درصد اعتبار پرداخت شده، تعيين گرديده است.