هسته توسعه و عمران شهر خورشید هسته توسعه و عمران شهر خورشید

شرکت توسعه و عمران شهر خورشید به شماره ثبت 11342 و به مدیریت خانم فروزنده احمدی بیداخویدی در مرحله پیش رشد مرکز رشد واحدهای فناوری تفت پذیرش شده است.