هسته آب آوران کویر تفت هسته آب آوران کویر تفت

شرکت فنی و مهندسی آب آوران کویر تفت به شماره ثبت 785 و به مدیریت خانم سیده یوکابه مهدوی سعید آبادی در مرحله پیش رشد مرکز رشد واحدهای فناوری تفت پذیرش شده است. از جمله همکاران این شرکت می توان به جناب آقای ابراهیم احمدی دانشجوی دکتری رشته سازه های آبی اشاره نمود که به عنوان رییس هیئت مدیره بخش مهمی از فعالیت های شرکت مذکور را بر عهده دارند.