خدمات زراعت و باغبانی عقاب تفت خدمات زراعت و باغبانی عقاب تفت

هسته خدمات زراعت و باغبانی عقاب یزد به شماره ثبت 500 و به مدیریت جناب آقای مهندس سید مهدی مرامی در مرحله پیش رشد مرکز رشد واحدهای فناوری تفت پذیرش شده است.