نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی مرکز رشد فناوری تفت

به گفته مسئول راه اندازی مرکز رشد واحدهای فناوری تفت، برنامه راهبردی این مرکز که به عنوان یک سند پیش روی مسئولین مرکز قرار خواهد داشت، در راستای سیاست های پارک علم و فناوری یزد و اسناد فرادستی تهیه شده است و در برگیرنده چشم انداز، اهداف، راهبردهای توسعه ای و پروژه ها و اقدامات اجرایی برای توسعه این مرکز در افق پنجساله است.